Lista otrzymanych dotacji

Baner na białym tle z logo Unii Europejskiej

"Ekspansja przedsiębiorstwa Wiesław Kasprzycki EURO-SPAW na rynek niemiecki i duński promująca usługę w postaci montażu, naprawy i modernizacji rurociągów."

Cel i planowany efekt projektu:

Firma oczekuje, że w wyniku realizacji internacjonalizacji:
a) pozyska nowe rynki zagraniczne w postaci Niemiec i Danii;
b) zwiększy przychody poprzez wzrost eksportu, o minimum 10% w stosunku do 2021 roku
c) rozwinie działalność, dzięki doświadczeniu nabytym poprzez współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym;
d) uzyska wzrost dochodów, który z kolei pozwoli na nowe inwestycje, np. zakup nowych maszyn i urządzeń niezbędnych do zwiększania możliwości wytwórczych;
e) nawiąże nowe kontakty międzynarodowe, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na nowe rynki.

Mierzalne efekty realizacji projektu:

a) Liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji - 1
b) Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów - 2
c) Liczba zorganizowanych kanałów dystrybucji, które będą realizowane na rynkach docelowych - 4

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi - 634 311,00 PLN (słownie: sześćset trzydzieści cztery tysiące trzysta jedenaście złotych 00/100 groszy)

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis - 438 345,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych 00/100 gorszy)

Termin realizacji:

1/05/2021 - 28/02/2023